Polityka prywatności

1 Administrator i zakres

Niniejsza Polityka dotyczy zasad ochrony danych osobowych u Administratora „ALSTOR” A Zierzynski i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (03-244) Warszawie, przy ul. Weneckiej 12 wpisanego do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000974998 posiadającego nr REGON:  011817936 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP:  527-016-13-13.

2 Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych P. Damianem Dziubą pod adresem: rodo@alstor.com.pl.

3 Zasady i cele przetwarzania danych osobowych 

 1. Niniejsza Polityka ma celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązującymi w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych oraz Wytycznych dotyczących:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO;
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) dalej Ustawa;
 • Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejskiej Rady Ochrony Danych);
 • Wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA);
 1. Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich osób fizycznych, których dane są przez nas przetwarzane.
 2. Przetwarzanie przez nas danych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 i ust. 2 RODO. Oznacza to, że dane osobowe przetwarza się:
  • Zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności ich przetwarzania;
  • W sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności);
  • W sposób zrozumiały (zasada przejrzystości);
  • W konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu);
  • W zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);
  • Przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości);
  • Przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania);
  • W sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność).

4 Definicje pojęć 

 1. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 4. „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 5. „zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
 6. „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 7. „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 8. „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 9. „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 10. „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 11. „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51; w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2
 12. „transgraniczne przetwarzanie” oznacza:
 13. a) przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności jednostek organizacyjnych w więcej, niż jednym państwie członkowskim administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim; albo
 14. b) przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, ale które znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, w więcej niż jednym państwie członkowskim;
 15. „organizacja międzynarodowa” oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy.

5 Strony www zarządzane przez Administratora danych

Administrator danych zarządza poniższymi stronami www  i w ich zakresie wykorzystuje pliki cookies.

Wykaz stron www i informacje dotyczące używanych plików cookies:

https://alstor.pl/

Nazwa Dostawca Rodzaj Data ważności
Wymagane
bscookie Linkedin.com HTTP 1 rok
CONSENT Youtube.com HTTP 2 lata
Li_gc Linkedin.com HTTP 180 dni
PHPSESSID Alstor.pl HTTP sesja
Funkcjonalne
_sak Youtube.com HTML Na stałe
lidc Linkedin.com HTTP 1 dzień
Analityczne
_utm.gif Google-analytics.com Pixel sesja
_utma Alstor.pl HTTP 2 lata
_utmb Alstor.pl HTTP 1 dzień
_utmc Alstor.pl HTTP sesja
_utmt Alstor.pl HTTP 1 dzień
_utmv Alstor.pl HTTP sesja
_utmz Alstor.pl HTTP 6 miesięcy
AnalyticsSyncHistory Linkedin.com HTTP 30 dni
In_or Alstor.pl HTTP 1 dzień
Marketingowe
_fbp Alstor.pl HTTP 3 miesiące
ads/ga-audiences google.ie Pixel sesja
bcookie linkedin.com HTTP 1 rok
DEVICE_INFO youtube.com HTTP 180 dni
LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com HTTP sesja
LogsDatabaseV2:V886a2ed8||#LogsRequestsStore youtube.com IndexedDB Na stałe
remote_sid youtube.com HTTP sesja
TESTCOOKIESENABLED youtube.com HTTP 1 dzień
UserMatchHistory Linkedin.com HTTP 30 dni
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 180 dni
YSC youtube.com HTTP sesja
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com HTML Na stałe
YtIdbMeta#databases youtube.com IndexedDB Na stałe
yt-remote-cast-available youtube.com HTML sesja
yt-remote-cast-installed youtube.com HTML sesja
yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Na stałe
yt-remote-device-id youtube.com HTML Na stałe
yt-remote-fast-check-period youtube.com HTML sesja
yt-remote-session-app youtube.com HTML sesja
yt-remote-session-name youtube.com HTML sesja

https://www.eizo.pl/

Nazwa Dostawca Rodzaj Data ważności
Wymagane
_grecaptcha gstatic.com HTML Na stałe
_GRECAPTCHA google.com HTTP 180 dni
rc::a gstatic.com HTML Na stałe
rc::b gstatic.com HTML sesja
rc::c gstatic.com HTML sesja
Analityczne
_utm.gif Google-analytics.com Pixel sesja
_utma eizo.pl HTTP 2 lata
_utmb eizo.pl HTTP 1 dzień
_utmc eizo.pl HTTP sesja
_utmt eizo.pl HTTP 1 dzień
_utmv eizo.pl HTTP sesja
_utmz eizo.pl HTTP 6 miesięcy
r/__utm.gif Google-analytics.com Pixel sesja
Marketingowe
Fbssls_ connect.facebook.net HTML sesja

https://tabletygraficzne.pl/

Nazwa Dostawca Rodzaj Data ważności
Wymagane
ARRAffinity wacom.com HTTP sesja
ARRAffinitySameSite wacom.com HTTP sesja
ASP.NET_SessionId wacom.com HTTP sesja
ASP.NET_SessionId wcm-cdn.azureedge.net HTTP sesja
bscookie Linkedin.com HTTP 1 rok
CONSENT Google.com HTTP 2 lata
CONSENT Youtube.com HTTP 2 lata
is_eu s.pinimg.com HTML sesja
Li_gc Linkedin.com HTTP 180 dni
test_cookie doubleclick.net HTTP 1 dni
Funkcjonalne
_sak Youtube.com HTML Na stałe
lidc Linkedin.com HTTP 1 dzień
CurrentLanguage Wacom.com HTTP 2913501 dni
CurrentLanguage wcm-cdn.azureedge.net HTTP 2913501 dni
shell#lang wacom.com HTTP sesja
shell#lang wcm-cdn.azureedge.net HTTP sesja
Analityczne
_ga tabletygraficzne.pl HTTP 2 lata
_ga_# tabletygraficzne.pl HTTP 2 lata
_gat tabletygraficzne.pl HTTP 1 dzień
_gid tabletygraficzne.pl HTTP 1 dzień
AnalyticsSyncHistory linkedin.com HTTP 30 dni
collect google-analytics.com Pixel sesja
In_or tabletygraficzne.pl HTTP 1 dzień
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE wacom.com HTTP 10 lat
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE wcm-cdn.azureedge.net HTTP 10 lat
Marketingowe
_fbp tabletygraficzne.pl HTTP 3 miesiące
_gcl_au tabletygraficzne.pl HTTP 3 miesiące
_pin_unauth tabletygraficzne.pl HTTP 1 rok
_pinterest_ct_ua pinterest.com HTTP 1 rok
ads/ga-audiences google.com Pixel sesja
ads/ga-audiences google.ie Pixel sesja
bcookie linkedin.com HTTP 1 rok
cntr_attr up.pixel.ad HTML Na stałe
DEVICE_INFO youtube.com HTTP 180 dni
fr facebook.com HTTP 3 miesiące
IDE doubleclick.net HTTP 1 rok
LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com HTTP sesja
LogsDatabaseV2:V7d3d2525||#LogsRequestsStore youtube.com IndexedDB Na stałe
remote_sid youtube.com HTTP sesja
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog youtube.com IndexedDB Na stałe
TESTCOOKIESENABLED youtube.com HTTP 1 dzień
up/6aedba644c51d7d9 sitescout.com Pixel sesja
UserMatchHistory Linkedin.com HTTP 30 dni
V3/ pinterest.com Pixel sesja
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 180 dni
YSC youtube.com HTTP sesja
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com HTML Na stałe
YtIdbMeta#databases youtube.com IndexedDB Na stałe
yt-remote-cast-available youtube.com HTML sesja
yt-remote-cast-installed youtube.com HTML sesja
yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Na stałe
yt-remote-device-id youtube.com HTML Na stałe
yt-remote-fast-check-period youtube.com HTML sesja
yt-remote-session-app youtube.com HTML sesja
yt-remote-session-name youtube.com HTML sesja
Nieklasyfikowane
CurrentMarket wacom.com HTTP 2913501 dni
CurrentMarket wcm-cdn.azureedge.net HTTP 2913501 dni
td googletagmanager.com Pixel sesja
wacomdotcom#lang wacom.com HTTP sesja
wacomdotcom#lang wacom.com HTTP sesja
wp43270 wacom.com HTTP sesja
wp43271 wacom.com HTTP sesja
wp43272 wacom.com HTTP sesja
wp43273 wacom.com HTTP sesja
wp43274 wacom.com HTTP sesja
 

https://www.icorner.alstor.pl/

Nazwa Dostawca Rodzaj Data ważności
Wymagane
__sharethis_cookie_test__ icorner.alstor.pl HTTP sesja
CONSENT Youtube.com HTTP 2 lata
PHPSESSID icorner.alstor.pl HTTP sesja
Funkcjonalne
_sak Youtube.com HTML Na stałe
Analityczne
_ga alstor.pl HTTP 2 lata
_gat alstor.pl HTTP 1 dzień
_gid alstor.pl HTTP 1 dzień
collect google-analytics.com Pixel sesja
Marketingowe
DEVICE_INFO youtube.com HTTP 180 dni
LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com HTTP sesja
LogsDatabaseV2:V56113343||#LogsRequestsStore youtube.com IndexedDB Na stałe
remote_sid youtube.com HTTP sesja
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog youtube.com IndexedDB Na stałe
TESTCOOKIESENABLED youtube.com HTTP 1 dzień
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 180 dni
YSC youtube.com HTTP sesja
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com HTML Na stałe
YtIdbMeta#databases youtube.com IndexedDB Na stałe
yt-remote-cast-available youtube.com HTML sesja
yt-remote-cast-installed youtube.com HTML sesja
yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Na stałe
yt-remote-device-id youtube.com HTML Na stałe
yt-remote-fast-check-period youtube.com HTML sesja
yt-remote-session-app youtube.com HTML sesja
yt-remote-session-name youtube.com HTML sesja
Nieklasyfikowane
td googletagmanager.com Pixel sesja

https://rimage.com.pl/

Nazwa Dostawca Rodzaj Data ważności
Analityczne
_ga Com.pl HTTP 2 lata
_ga Rimage.com.pl HTTP 2 lata
_gat Rimage.com.pl HTTP 1 dzień
_gid Rimage.com.pl HTTP 1 dzień
collect google-analytics.com Pixel sesja

http://www.kalibracjajestprosta.pl/

Nazwa Dostawca Rodzaj Data ważności
Analityczne
_ga kalibracjajestprosta.pl HTTP 2 lata
_gat kalibracjajestprosta.pl HTTP 1 dzień
_gid kalibracjajestprosta.pl HTTP 1 dzień

http://www.orthoview.pl/

Nazwa Dostawca Rodzaj Data ważności
Wymagane
__cf_bm vimeo.com HTTP 1 rok
PHPSESSID orthoview.pl HTTP sesja
Analityczne
_utma orthoview.pl HTTP 2 lata
_utmb orthoview.pl HTTP 1 dzień
_utmc orthoview.pl HTTP sesja
_utmt orthoview.pl HTTP 1 dzień
_utmv orthoview.pl HTTP sesja
_utmz orthoview.pl HTTP 6 miesięcy
vuid vimeo.com HTTP 2 lata

https://zainspirowanijaponia.pl/

Nazwa Dostawca Rodzaj Data ważności
Wymagane
_grecaptcha gstatic.com HTML Na stałe
_GRECAPTCHA google.com HTTP 180 dni
rc::a gstatic.com HTML Na stałe
rc::b gstatic.com HTML sesja
rc::c gstatic.com HTML sesja
Analityczne
_ga Zainspirowanijaponia.pl HTTP 2 lata
_gat Zainspirowanijaponia.pl HTTP 1 dzień
_gid Zainspirowanijaponia.pl HTTP 1 dzień
Marketingowe
__atrfs Zainspirowanijaponia.pl HTTP sesja
__atuvc Zainspirowanijaponia.pl HTTP 1 rok
__atuvs Zainspirowanijaponia.pl HTTP 1 dzień
_fbp Zainspirowanijaponia.pl HTTP 3 miesiące
addthis-test addthis.com HTML Na stałe
at-lojson-cache-# addthis.com HTML Na stałe
at-rand addthis.com HTML Na stałe
loc addthis.com HTTP 1 rok
uvc addthis.com HTTP 1 rok
xtc addthis.com HTTP 1 rok

 

Oprócz podstawowych wiadomości takich jak: czas wejścia, adres IP, czas przeglądania podstrony, nasze strony rejestrują następujące informacje:

Adres strony www Jakie informacje zbiera strona
https://alstor.pl/serwis/zgloszenie-rma/
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • NIP
 • Dane teleadresowe
 • Dane osoby kontaktowej
 • Nazwa / model / nr seryjny zgłaszanego produktu
 • Numery dokumentów zakupu
 • Informacje o sposobie realizacji reklamacji
 • Informacje dotyczące uszkodzenia
 • Szczegóły dotyczące konfiguracji urządzenia (jeśli dotyczą)
https://alstor.pl/webinar/…./
 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Nazwa firmy
https://www.eizo.pl/pierwsza-kalibracja/
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres email
 • Telefon
 • Model i numer seryjny monitora
 • Miejsce i dowód zakupu
https://www.eizo.pl/ … / – promocje
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres email
 • Telefon
https://tabletygraficzne.pl/kontakt/
 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Telefon
https://rimage.com.pl/kontakt/
 • Imię i nazwisko
 • Adres email
http://www.orthoview.pl/zadaj-pytanie/

http://www.orthoview.pl/zamow-pokaz-szkolenie/

 

 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Sprawowana funkcja
 • Instytucja
 • Telefon
https://zainspirowanijaponia.pl/formularz/
 • Imię i nazwisko
 • Nick
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Adres kanałów social media

6 Informacje szczegółowe dla poszczególnych grup osób fizycznych  

 1. Administratorem danych osobowych jest „ALSTOR” A Zierzynski i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (03-244) Warszawie, przy ul. Weneckiej 12 wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000974998 posiadająca nr REGON:  011817936 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP:  527-016-13-13
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub chęcią realizacji należnych praw opisanych poniżej, prosimy o kontakt z IOD wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@alstor.com.pl
 3. Przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą bezpośrednio do Państwa. W nielicznych przypadkach pozyskujemy dane ze źródeł publicznie dostępnych , np. KRS, CEDG, biała lista, LinkedIn z innych miejsc w których dane zostały przez Państwa upublicznione, np. strony www, etc.
 4. Przetwarzając dane osobowe nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowanie, oznacza to, że wszelkie decyzje dotyczące Państwa danych są podejmowane przez osoby do tego uprawnione.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Alstor:

W razie pytań, prosimy o kontakt pod wskazanym wyżej adresem e-mailowym lub tradycyjną pocztą.

Zarząd Alstor

Dlaczego warto wybrać Alstor

Doświadczenie i kompetencje Alstor

Doświadczenie i kompetencje

Alstor ma ponad 30-letnią historię, jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku IT firm. Nasz zespół to zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak również ludzie młodzi, którzy wnoszą do naszych działań entuzjazm i nowe spojrzenie na rzeczywistość biznesową. W 2019 roku po raz kolejny udało nam się wejść do grona 5 najwyżej ocenianych przez resellerów dystrybutorów typu VAD.

Produkty od renomowanych producentów

Produkty od renomowanych producentów

Gdy bierzemy pod uwagę wprowadzenie do oferty nowych produktów, najważniejszym kryterium wyboru jest jakość. Dlatego w naszym portfolio znajdą Państwo wyłącznie „towary z najwyższej półki” pochodzące od renomowanych dostawców i posiadające wszelkie certyfikaty wymagane na polskim rynku.

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

W zakresie profesjonalnych rozwiązań nasz zespół świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe, na zlecenie Partnera również dla Klientów końcowych. Odbiorcom ze specjalistycznych rynków (takich jak medycyna, monitoring czy poligrafia) nie tylko proponujemy odpowiednie produkty, ale również udostępniamy je do testów, co gwarantuje pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą.

Serwis Alstor z certyfikatem ISO

Serwis z certyfikatem ISO

Priorytetowym celem naszej firmy jest spełnianie oczekiwań i wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości obsługi, również w zakresie serwisu wyrobów sprzedawanych przez Alstor. Dlatego w 2012 Dział Serwisu firmy Alstor wprowadził i stosuje system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.