Gwarancja i rękojmia

Serwis i wsparcie techniczne

Towary sprzedawane przez Alstor są objęte rękojmią Alstor lub gwarancją Producenta.

Wykaz sprzedawanych towarów wraz ze szczegółowym określeniem rodzaju odpowiedzialności za nie jest podany w „Tabeli okresów gwarancji i rękojmi

 1. Towary objęte rozszerzoną rękojmią Alstor należy reklamować bezpośrednio u nas. W tym przypadku podstawą reklamacji jest dokument Specyfikacji sprzedanych towarów.
  Dokument Specyfikacji jest wydawany razem ze sprzedawanym towarem i fakturą. Nabywca zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi pod warunkiem zgodności danych na specyfikacji i odpowiadającej jej fakturze.
 2. Towary objęte gwarancją Producenta należy reklamować u jego Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych na terytorium Polski. Podstawą reklamacji jest Karta Gwarancyjna Producenta lub Specyfikacja Alstor.
  Informacje o okresach gwarancyjnych i adresach Autoryzowanych Przedstawicieli znajdują się w Karcie Gwarancyjnej lub Specyfikacji. Może się jednak zdarzyć, że Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy poprosi reklamującego dodatkowo o kopię faktury zakupu lub inny fiskalny dowód zakupu.

Dla towarów objętych gwarancją Producenta rękojmia jest wyłączona.
(Art. 558, par.1 Kodeksu Cywilnego)

Warunki gwarancji i rozszerzonej rękojmi

Towary zakupione w Alstor, posiadające gwarancję Producenta mającego sieć autoryzowanych punktów serwisowych w Polsce, należy reklamować bezpośrednio w tych punktach.

Adresy właściwych punktów serwisowych są podane w „Tabeli okresów gwarancji i rękojmi”.

Część sprzedawanych przez nas towarów jest objęta bezpośrednio naszą gwarancją.

Oto warunki gwarancji i rozszerzonej rękojmi udzielanej przez Alstor:

 1. Alstor udziela gwarancji na sprzedane towary w okresie nie dłuższym niż podany w „Tabeli okresów gwarancji i rękojmi”.
 2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady towaru.
 3. Gwarancja jest wyłączona, jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru.
 4. Reklamowane towary mogą być dostarczane osobiście lub przesyłane przez Nabywcę na jego ryzyko i koszt.
 5. Przesłanie wadliwego towaru do Alstor musi być wcześniej uzgodnione z Działem Serwisu Alstor.
 6. Dział Serwisu Alstor potwierdzi akceptację zgłoszenia przez nadanie mu specjalnego numeru (Nr RMA).
 7. Alstor zobowiązuje się do załatwienia reklamacji w przeciągu 14 dni od przyjęcia wadliwego towaru. Wyjątkowo termin ten może być wydłużony, jeśli zachowanie go jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Alstor.
 8. Reklamacja może być załatwiona w jeden z następujących sposobów:
  • usunięcie wady
  • wymianę towaru na wolny od wad identyczny towar
  • wymianę towaru na inny o nie gorszych parametrach w przypadku zakończenia produkcji reklamowanego produktu
  • odstąpienie od transakcji i zwrot kwoty zapłaconej za towar.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji towar może być wydany w siedzibie Alstor lub odesłany na wskazany adres. Koszt odsyłki towaru w przypadku uznania reklamacji ponosi Alstor. Jeśli Alstor nie uzna reklamacji, koszt odsyłki jest ponoszony przez zgłaszającego.
 10. Nabywca ma prawo wyboru sposobu odbioru towaru.
 11. Towar powinien być odebrany przez Nabywcę w ciągu 2 miesięcy od daty załatwienia reklamacji.
 12. Po upływie tego terminu Alstor będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie rzeczy.
 13. Procedura reklamacyjna nie obejmuje: instalacji sprzętu i oprogramowania oraz konserwacji.
 14. Gwarancja nie obejmuje towarów:
  • naturalnie zużywalnych, czyli materiałów eksploatacyjnych
  • z uszkodzonymi plombami Alstor lub Producenta
  • z nieczytelnymi numerami seryjnymi
  • niekompatybilności wynikających z wprowadzenia zmian technicznych, innowacji i norm po dacie sprzedaży
  • niewłaściwe użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych
  • uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie
  • dostarczonych do Alstor bez należytego zabezpieczenia
 15. Alstor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane utratą danych na nośnikach i w urządzeniach pamięci masowej.
 16. Alstor nie odpowiada za wszelkie przypadkowe, pośrednie, specjalne, jakiegokolwiek rodzaju szkody (włącznie z nieograniczonymi utratami zysku lub jakimikolwiek stratami finansowymi), które mogłyby powstać wskutek użycia lub niemożności użycia towaru. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność, która mogłaby wynikać z żądań osób trzecich.
 17. Alstor ma prawo wyboru sposobu załatwienia reklamacji.

Dlaczego warto wybrać Alstor

Doświadczenie i kompetencje Alstor

Doświadczenie i kompetencje

Alstor ma ponad 30-letnią historię, jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku IT firm. Nasz zespół to zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak również ludzie młodzi, którzy wnoszą do naszych działań entuzjazm i nowe spojrzenie na rzeczywistość biznesową. W 2019 roku po raz kolejny udało nam się wejść do grona 5 najwyżej ocenianych przez resellerów dystrybutorów typu VAD.

Produkty od renomowanych producentów

Produkty od renomowanych producentów

Gdy bierzemy pod uwagę wprowadzenie do oferty nowych produktów, najważniejszym kryterium wyboru jest jakość. Dlatego w naszym portfolio znajdą Państwo wyłącznie „towary z najwyższej półki” pochodzące od renomowanych dostawców i posiadające wszelkie certyfikaty wymagane na polskim rynku.

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

W zakresie profesjonalnych rozwiązań nasz zespół świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe, na zlecenie Partnera również dla Klientów końcowych. Odbiorcom ze specjalistycznych rynków (takich jak medycyna, monitoring czy poligrafia) nie tylko proponujemy odpowiednie produkty, ale również udostępniamy je do testów, co gwarantuje pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą.

Serwis Alstor z certyfikatem ISO

Serwis z certyfikatem ISO

Priorytetowym celem naszej firmy jest spełnianie oczekiwań i wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości obsługi, również w zakresie serwisu wyrobów sprzedawanych przez Alstor. Dlatego w 2012 Dział Serwisu firmy Alstor wprowadził i stosuje system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.