Regulamin Webinarów

1.Definicje

1.1. Webinarium – rodzaj internetowego szkolenia prowadzonego i realizowanego za pomocą aplikacji Microsoft Teams, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

1.2. Serwis – strona internetowa www.alstor.pl służąca do rejestracji Uczestników i informacji o webinariach.

1.3. Aplikacja Microsoft Teams – platforma, przy użyciu której prowadzone są webinaria.

1.4. Organizatorem webinariów jest firma ALSTOR A. Zwierzynski i Wspólnicy Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Weneckiej 12, 03-244 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017336, będąca autoryzowanym dystrybutorem produktów prezentowanych podczas webinarów na Polskę, zwana dalej Organizatorem.

1.5. Uczestnik – to każda osoba fizyczna, która bierze udział w webinarium (szkoleniu).

1.6. Rejestracja – to działania podjęte przez uczestnika w celu wzięcia udziału w webinarium, polegające na dobrowolnym wypełnieniu formularza na stronie serwisu i potwierdzeniu wzięcia udziału w webinarium poprzez kliknięcie w  link przesłany przez organizatora.

2. Prawa Organizatora

2.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia w przypadku zdarzeń losowych oraz z powodów niezależnych od Organizatora. Działania te nie mogą stanowić podstawy do składania jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników.

3. Proces rejestracji

3.1. Rejestracji dokonuje się poprzez formularz rejestracyjny dostępny każdorazowo po wejściu w dany temat webinarium, na stronie internetowej Serwisu. Organizator prześle na adres wskazany w formularzu zaproszenie z linkiem, którego kliknięcie powoduje dołączenie do spotkania. Przy czym link aktywny będzie dopiero w dniu i o zaplanowanej godzinie spotkania.

4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

4.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
Alstor Sp. z o.o. A. Zwierzynski i Wspólnicy, z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12
NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.

4.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Damian Dziubę, z którym można się kontaktować za pośrednictwem maila: rodo@alstor.com.pllub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa.

4.3 Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych przez firmę Alstor Sp. z o.o. A. Zwierzynski i Wspólnicy znajdują się na stronie serwisu w zakładce polityka prywatności. https://alstor.pl/prywatnosc/polityka-prywatnosci/

5. Zobowiązania Uczestnika

5.1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
a. działania w sposób nie naruszający praw innych Uczestników,
b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta w Serwisie,
d. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu i zapoznawania się z nimi.

5.2. Uczestnik nie może, bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z Serwisu, jak również odsprzedawać osobom trzecim takich praw.

6. Polityka prywatności

Odpowiednie zapisy znajdują się pod adresem: https://alstor.pl/prywatnosc/polityka-prywatnosci/

7. Warunki korzystania z serwisu

Odpowiednie zapisy znajdują się pod adresem: https://alstor.pl/warunki-korzystania-z-serwisu/

8. Odpowiedzialność

8.1.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

8.2. Organizator zastrzega, że szkolenia przedstawiane w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach przekazywanych podczas szkoleń powstałe nie w wyniku zaniedbań lub złej woli Organizatora;
b. za jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem lub przesunięciem terminu szkolenia;
c. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych Uczestnika zgodnie z prawem i za zgodą Uczestnika

9. Reklamacje

9.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

9.2.Reklamacja powinna zawierać:
Imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
Opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
Adres korespondencyjny

9.3 Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora Webinarium Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora.

9.4 Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 9.4 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dodatkowych wyjaśnień, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp).

9.6. Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

9.7 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

10 Wymagania techniczne dotyczące Webinariów

10. Aby wziąć udział w Webinarium, Uczestnik musi posiadać dostęp do internetu.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Regulamin niniejszego Serwisu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.alstor.pl/regulamin-webinarow

11.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Webinarium.

11.3 Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną niedopuszczone do Webinarium

11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
11.4.1 Nieprawidłowe korzystanie ze strony www.alstor.pl
11.4.2 Skutki nieprawidłowego korzystania ze strony www.alstor.pl przez Uczestników Webinarium
11.4.3 Przerwy w dostępie do strony www.alstor.pl
11.4.4 Nieprawidłowego korzystania przez Uczestnika z aplikacji Microsoft Teams

11.5. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Webinariów zawarte w niniejszym Regulaminie.

11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

11.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.